قوانین کنسلی، تغییر تاریخ و استرداد بلیت:

 

- کنسلی پروازهای داخلی :

 

از لحظه صدور تا ۷۲ ساعت قبل از پرواز مشمول ۱۰ درصد جریمه می گردد.

از ۷۲ ساعت تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز مشمول ۳۰ درصد جریمه می گردد.

روز پرواز تا ۵ ساعت قبل از پرواز مشمول ۵۰ درصد جریمه می گردد.

از ۵ ساعت قبل از پرواز به بعد نیز قابل کنسلی و استرداد نمی باشد.

 

- تغییر تاریخ :

 

تغییر تاریخ در پروازهای داخلی مجاز نمی باشد.

 

 

- استرداد بلیط:

با توجه به جریمه های کنسلی می توانید با واحد استرداد تماس حاصل بفرمایید.

واریز وجه استردادی نیز یک الی دو روز کاری پس از ثبت درخواست شما انجام می گردد.